Proč jsme tady?

“Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen."

Marek 16,15-16

My, jako společenství zachráněných hříšníků, jako věřící křesťané, jsme posláni do ztraceného světa s jasně definovaným posláním. Pán Ježíš řekl svému Otci:"Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět" (Jan 17,18).

Pavel formuloval toto pořadí ve svém dopise Tesalonickým:"Jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho Syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu" (1 Tesalonickým 1,9-10).

Pán Ježíš nás tak představuje jako věřící s dvojí odpovědností: První je: (...)'budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.' Druhé je toto: "Budeš milovat svého bližního jako sebe samého" (Marek 12,29-31).

Láska určuje naše služby!

Naše poslání služby je založeno na tom, že Mu patříme a dlužíme Mu věčné uctívání, poslušnost a službu. To je naše výsada, naše povinnost a naše povolání:

"Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu" (Římanům 12,1).

"Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele" (Jan 4,23).

"...abychom tu byli k chvále jeho slávy" (Efeským 1,12).

  • Zjevení Moudrosti Boží

"Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost" (Efeským 3,10).

  • Oslavování Boha

"...jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků!" (Efeským 3,21).


Náš úkol služby souvisí se vztahem a odpovědností Církve vůči světu. Zde lze hovořit o povinnosti služby společnosti. Tato povinnost je nastíněna některými velmi jasnými obřady Pána Ježíše:

  • Svědčení

"...budete mi svědky (...) až po nejzazší konec země (Skutky 1,8).

"Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých; a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů (...). Vy jste svědky těchto věcí." (Lukáš 24, 46-48).

  • Činění učedníků

"Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal" (Matouš 28,19-20).

"Vaše mírnost ať je známa všem lidem" (Filipským 4,5).

"Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích" (Matouš 5,16).

"...nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě" (1 Jan 3,18).

V úkolu světa je důležité a nezbytné respektovat priority. Vyhlášení evangelia Ježíše Krista je hlavním úkolem církve pro svět. Za tímto účelem byla odeslána. Sociální a humanitární služby nesmí bránit našemu hlavnímu poslání. "Není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech", řekli apoštolové (Skutky 6,2).

Diakonské služby však nesmí být opomíjeny, aby naše poselství bylo věrohodné a přesvědčivé.

Čekání na návrat našeho Pána je také součástí poslání církve. S radostí a toužení čekáme na Jeho Návrat. Ale neměli bychom se zabývat pasivním čekáním do budoucna, ale aktivním,

"neboť Kristova láska nás váže" (2 Korintským 5,14).