Kázání

Nedělní Bohoslužba, živé vysílání. Co nám Bůh chce říct skrze Koronavirus?

Ne, živé vysílání, Co se odehrálo 7 dní před Velikonocemi (Pascha) 1 část

Učení o křtech, co říká Bible? (1. část)


Učení o křtech Co říká Bible?

Nevracejte se již k základním věcem…

Novozákonní studie o křtu.

Křesťanský sbor Kladno

Willi Fröse

23.02.2020

Obsah:

Židům 5,12-6,3 4

Efezským 4:1-6 4

Matouš 28:19-20 4

Osnova 4

Text kázání 7

Úvod 7

I. Různé druhy křtů v Bibli 8

A. Křest Jana Křtitele. 9

B. Křest Duchem Svatým a ohněm 9

C. Křest Ježíše do našich hříchů skrze kříž Golgoty. 10

D. Křest Izraelců do Mojžíše skrze oblakový sloup a Rudé moře. 10

E. Křest za mrtvé 10

F. Křest předobraz Noheho koroba 11

G. Křest křesťanů, těch, kdo uvěřili v Ježíše Krista. 11

II. Je jenom jeden křest (Ef 4,1-6) 12

A. Křest Duchem svatým 13

1. Zaslíben ve Starém zákoně 13

2. Naplněn skrze Krista o Letnicích 14

B. Role Božího slova 15

C. Jeden křest je křest Duchem svatým 15

III. Vnější vyjádření křtu Duchem (Mt 28,19-20) 16

A. Duchovní realita vyjádřená fyzicky 16

B. Křest vodou je křtem věřících 17

C. Křest je veřejným vyznáním víry v Krista 19

Závěr 20

A. Proč se mají křesťané nechat pokřtít? 21

B. Jaký je význam křtu? 21

C. Jaká je vhodná doba křtu? 22

D. Jaký je nejlepší způsob křtu? 22

E. Co můžeš očekávat? 22

F. Jak se konkrétně připravit? 23

Veškeré citáty z Bible jsou (pokud není uvedeno jinak) z českého studijního překladu

Biblické texty

Židům 5:12-14; 6:1-2: "₁₂ Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. ₁₃ Neboť každý, kdo ( potřebuje mléko ), je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. ₁₄ Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty, ( kteří mají smysly návykem vycvičeny ) k rozsuzování dobrého a zlého. ₁ Proto opusťme ( počáteční učení o Kristu ) a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, ₂ z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu."


Efezským 4:1-6

"₁ Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, ( které jste obdrželi ), ₂ s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce ₃ a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. ₄ Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; ₅ jeden Pán, jedna víra, jeden křest; ₆ jeden Bůh a Otec všech, ten ( nade všemi, skrze všechny a ve všech [ nás ] )."


Matouš 28:19-20

Matouš 28:19-20: "₁₉ Jděte [ tedy ] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého ₂₀ a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.


Osnova

Shrnutí:

Učení o křtech patří mezi základní otázky víry, které by měl znát každý věřící. Ačkoliv je křest jednorázovou událostí s jednorázovým vnějším vyjádřením, má dalekosáhlý dopad na každodenní život křesťana.


Úvod
Bůh nás vede k tomu, abychom byli zralými, dospělými křesťany – k tomu patří určité jednání a způsob života a také pochopení některých základních duchovních věcí (učení, doktrín).

Mezi základní doktríny, kterým mají křesťané rozumět, patří učení o křtech.

Biblické odkazy:

 • Žd 5:12-6:3


 1. Různé druhy křtů v Bibli (Žd 6,2)

Křest Jana Křtitele.

  • Křest k pokání (měl ukazovat, že člověk činí pokání).

Křest Ježíše Krista.

  • Zvláštní druh Janova křtu – Ježíš nemusel činit pokání.

Křest Duchem svatým a ohněm.

Křest Ježíše do našich hříchů skrze kříž Golgoty.

Křest Izraelců do Mojžíše skrze oblakový sloup a Rudé moře.

Křest za mrtvé.

Křest křesťanů, těch, kdo uvěřili v Ježíše Krista.


Biblické odkazy:

 • Mt 3:11; Lk 3:16-17; Lk 12:50; 2K 5:21; 1K 10:3-4; 1K 15:29; Mt 28:19-20; Sk 8:36-37


 1. Je jenom jeden křest (ef 4,1-6)

Křest Duchem Svatým:

  • Je dán všem křesťanům.

  • Je dán jenom křesťanům.

Byl zaslíben ve Starém zákoně.

Naplněn v den Letnic v Jeruzalémě.

Očišťuje člověka od hříchů a obnovuje srdce, aby mohlo věřit.

Nástrojem je Boží Slovo.

Biblické odkazy:

 • 1K 12:13; Jl 3:1-2; Ez 36:25-27; J 7:37-39; Tt 3.6; Ef 1:13-14; Tt 3:4-7; Ef 10:44; Sk 10:44; Jk 1:18; Ef 5:26; 1. Vnější vyjádření křtu (Mt 28,19-20)

Duchovní realita je vyjádřena fyzicky.

  • Ježíš přikazuje svým učedníkům, aby křtili ve vodě ty, kdo uvěří (byli předtím pokřtěni Duchem).

Jedná se o křest věřících.

  • Podstatnou otázkou je, zda člověk přijal Ducha Kristova či nikoliv.

Křest vodou není podmínkou spasení člověka.

Křest vodou je veřejným vyznáním Krista a vyjádřením touhy poslouchat ho a následovat.


Biblické odkazy:

 • Sk 19:1-6; Ř 8:9; Lk 23:43; Ga 5:6; Mt 28:18-20; Sk 2:40-41. 10:44-48. 16:13-15. 16:30-33;
Závěr

 • Křest vodou sám o sobě nemá žádnou hodnotu, pokud mu nepředchází duchovní proměna v srdci.

 • Křest ve vodě je vnějším vyjádřením duchovních věcí.

 • Křest věřících má duchovní význam a jsou s ním spojena další zaslíbení.


Biblické odkazy:

 • Žd 3:7-8; Ř 6:3-7


Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

1. Korintským 12,13

Text kázání

Dobré odpoledne vám všem. Dnes máme před sebou něco zvláštního – bylo to zvláštní pro mě, když jsem to studoval, a bude to zvláštní i pro vás. Dnes máme před sebou kázání na jedno jediné téma, a tím tématem je křest. V češtině slovo je slovo křesťan odvozen od slova křest – křesťan v tomto smyslu znamená člověka, který je pokřtěný. Ale v řečtině je slovo křesťan odvozeno od slova Kristus, takže znamená člověka, který je jako Kristus, který je tedy učedníkem Ježíše Krista – a to mimo jiné také znamená, že je pokřtěný. Ale křest sám o sobě z člověka křesťana neudělá.

Úvod

Podívejme se na to, co napsal apoštol věřícím Židům:

 • Židům 6:1-3: "₁ Proto opusťme ( počáteční učení o Kristu ) a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základ y z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, ₂ z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. ₃ A to učiníme, jestliže to Bůh dovolí."

Tento text následuje po vyučování o veleknězi podle řádu Melchisedechova, který vrcholí výtkou:

 • Židům 5:11-14: "₁₁ O něm ( máme mnoho co říci ) a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali ( línými ke slyšení ). ₁₂ Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. ₁₃ Neboť každý, kdo ( potřebuje mléko ), je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. ₁₄ Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty, ( kteří mají smysly návykem vycvičeny ) k rozsuzování dobrého a zlého."

Měli by už sami vyučovat druhé, ale zatím se potřebují stále ještě učit abecedě Boží řeči. A potom následuje náš text o o základech, o počátečním učení a o dospělosti. K dospělosti patří určité věci a ještě další věci jsou v dospělosti jaksi samozřejmé.

Když jsem byl malý kluk, tak jsem se učil zavazovat tkaničky, nebo si mýt ruce, když přijdu z venku, v první třídě jsem se učil číst, psát a počítat. To všechno jsou věci, které dnes naprosto automaticky používám. A nemusím přemýšlet nad tím, jakže se to ta tkanička zavazuje nebo co je právě tohle za písmenko. Když jsem se naučil číst, tak jsem se radoval z toho, že umím číst a když jsem viděl nějaká písmenka, snažil jsem se je přečíst. To byl smysl toho, že umím číst. Dnes už to nedělám. Dnes musím řešit jiné otázky: co nebudu číst, protože to nechci číst a co nebudu číst, protože to nestihnu přečíst a co budu číst. Ale základní věci ohledně čtení jsou mi jasné.

Stejné je to v našem křesťanském životě. Když jsme uvěřili, tak jsme se radovali, že jsme nalezli Spasitele, že náš život dostal smysl, že máme nový život, že nám Bůh odpustil naše hříchy a očistil naše svědomí. Po několika letech ale daleko více žasneme nad tím, jak všechno zapadá do sebe, jak ohromná je Boží láska, protože mi Bůh odpustil i přes to, že mě dobře zná a ví, co ještě ve mně je, divíme se hloubce Boží milosti a radujeme se z každodenních projevů Boží lásky k nám.

Podobné je to také s křtem. Když jsme uvěřili v Krista, když jsme se znovuzrodili, tak jsme dříve nebo později slyšeli o také o tom, že bychom se měli nechat pokřtít. Všechno, o co v danou chvíli šlo především, byl křest ve vodě a věci, které jsou s tím někdy spojené.

I. Různé druhy křtů v Bibli

Když se nyní podíváme do našeho textu v listu Židům, tak si můžeme všimnout, že otázka křtu je tady zařazena mezi základní učení. Mezi věci, ke kterým se křesťané již nemají vracet nebo u nich zůstávat. Všimněte si dalších překladů v. 2:

CEP – k učení o křtu, KR – Křtů učení, NBK – učení o křtech, CSP – z učení o křtech – jenom ekumenický překlad zde používá jednotné číslo, jinak ve všech ostatních českých překladech je slovo křest v množném číslenezůstávejte u základního učení o křtech. Myslím, že v tomto případě se nejedná o nijak zásadní problém v překladu, protože ať již budeme mluvit o křtech nebo o křtu a o jeho významu z biblického hlediska, tak se vždy dostaneme k několika křtům, které jsou v Písmu, a budeme si je muset vysvětlit. A to je první věc, kterou si dneska ukážeme. Předtím si ale ještě musíme říci, že křest je slovo, s nímž se setkáváme v Nověm zákoně. Ve Starém zákoně není nic takového jako křest. Jaké tedy máme křty v Novém zákoně: Slovo křest – řecké slovo baptismos, ze kterého pochází anglické slovo baptism, odkud je i název denominace – baptisté, se v Novém zákoně nachází mnohokrát – více než stokrát (včetně odvozenin) a v řadě různých spojení.

A. Křest Jana Křtitele.

Především ho najdeme v souvislosti s Janem Křtitelem, jehož narozením začíná evangelium podle Lukáše. Jan byl nazýván Křtitel, protože křtil – volal lidi k pokání, a ty, kteří nesli ovoce pokání, na nichž bylo vidět, že odvrátili od starého způsobu života, potom křtil ve vodě. Takto – s jistými výhradami – pokřtil také samotného Ježíše. Ovšem sám Jan ukazoval na někoho, kdo přijde po něm, na Krista:

 • Matouš 3:11 Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Zvláštním druhem Janova křtu je křest Ježíše, protože Ježíš nemusel činit pokání, ani ho nečinil – Jeho křest nebyl na znamení toho, že činí pokání, ale byl výrazem sjednocení se s hříšníky, kvůli nimž přišel. Byl vyjádřením toho, že Ježíš přišel v těle, jako má hříšný člověk.


B. Křest Duchem Svatým a ohněm

Tady se setkáváme s dalšími druhy křtu – křest Duchem Svatým a ohněm. Již jsme o tom mluvili o Lukáše 3, kde je stejný text jako u Matouše a ukazovali jsme si, že se jedná o jednu jedinou věc nahlíženou ze dvou perspektiv – z perspektivy milosti a soudu.


 • Lukáš 3:16-17: "₁₆ řekl na to Jan všem: „Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálů; on vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. ₁₇ V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným.“"


Milost a spasení na jedné straně – shromáždění pšenice a soud, který spálí všechny plevy ohněm neuhasitelným na straně druhé. To je dvojí dílo Ducha Božího, Ducha Svatého, který působí také ve světě a usvědčuje nevěřící z hříchu, který ale ve své plnosti přebývá ve věřících.


C. Křest Ježíše do našich hříchů skrze kříž Golgoty.

Ale to ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti slova křest v Písmu. Ježíš mnohokrát ukazoval svým učedníkům na kříž a při jedné takové příležitosti klade kříž do souvislosti s křtem:

 • Lukáš 12:50 Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!

To Ježíš říká dávno poté, co byl pokřtěn Janovým křtem a myslí tím zcela jasně kříž, kde bude trpět za hříchy lidí. To je Ježíšův naprosto zvláštní křest – křest v hříchu na kříži Golgoty. Ten, který se nikdy hříchu nedopustil, byl ponořen do lidských hříchů a zemřel kvůli nim.

 • 2. Korintským 5:21: "₂₁ Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností."


D. Křest Izraelců do Mojžíše skrze oblakový sloup a Rudé moře.

A je tady ještě další křest:

 • 1. Korintským 10:1-4: "₁ Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, ₂ všichni ( byli pokřtěni ) v Mojžíše v oblaku a v moři, ₃ všichni jedli týž duchovní pokrm ₄ a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus."

Izraelci na poušti byli pokřtěni v oblakovém sloupu a v moři a spojeni s Mojžíšem. Zde je křest jako symbolický výklad události vyjití Izraelců z Egypta. Všimněte si, k čemu ty čtyři verše jasně směřují, a co je nakonec spojuje – je to Kristus.


E. Křest za mrtvé

Dále najdeme v listu Korintským ještě jednu zmínku – zvláštní zmínku o křtu – totiž o křtu za mrtvé.

 • 1 Korintským 15:29 : "₂₉ Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít?"


Existuje více než třicet různých výkladů tohoto místa – ovšem většina z nich je exegeticky špatná. Nevíme přesně, o čem tady apoštol mluví. Nevíme, jaká byla praxe Korintských a z této jediné zmínky ji nedokážeme sestavit. Nechtěl bych zacházet nikam dál. Spokojme se s tím, že to nevíme. Je to jediná zmínka v celém Písmu, a kdyby to byla důležitá věc, Bůh by nám dal vysvětlení na jiném místě.

Pronásledování nabíralo větších rozměrů právě v době křtu. Často se stalo, že krátce poté, co někdo při křtu vodou veřejně vyznal svoji víru v Krista, byl nato umučen. Avšak zabránila tato skutečnost tomu, aby další lidé uvěřili a zaujali jejich místo ve křtu? Nikoli. Zdá se, že vždy se našel někdo, kdo zaplnil místo umučených. (McDonald)


F. Křest předobraz Noheho koroba


1. Petrův 3:20-21: "₂₀ kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu. ₂₁ Naplnění tohoto předobrazu -- křest -- i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako ( odpověď dobrého svědomí Bohu ), skrze zmrtvých vstání Ježíše Krista,"

 • V den křestu každý Křesťan dává slib bohu že bude jemu sloužit dobrým svědomím, Proto taky jí máme svědky v den křestu.


G. Křest křesťanů, těch, kdo uvěřili v Ježíše Krista.

Poslední křest, o němž se chci zmínit, je křest křesťanů, kteří uvěřili. Jedná se o ponoření lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista do vody, jak to přikázal Ježíš svým učedníkům:

 • Matouš 28:19-20: "₁₉ Jděte [ tedy ] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého ₂₀ a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [ Amen. ] “

 1. získávejte mi učedníky

 2. křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

 3. a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

 • Tahle řada je správná, a takto musí zůstat


Ve Skutcích najdeme řadu míst, kde se mluví o tom, jak lidé uvěřili a byli pokřtěni ve vodě. Na začátku Skutků to bylo tři tisíce lidí, kteří uvěřili na základě Petrova kázání a ještě ten den byli pokřtěni. Dále můžeme zmínit etiopského ministra financí z osmé kapitoly, a jeho slova:

 • Skutky 8:36-37: "₃₆ Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ ₃₇ Filip řekl: „ Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „ Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

Mohli bychom jmenovat další: apoštola Pavla, Lydii a žalářníka z Filipis… O těchto křtech se mluví v Novém zákoně. Ale jak tohle všechno souvisí s námi a naší dobou?


II. Je jenom jeden křest (Ef 4,1-6)

Ovšem další místo z Písma, nám možná přinese malé překvapení:

 • Efezským 4:1-6: "₁ Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, ( které jste obdrželi ), ₂ s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce ₃ a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. ₄ Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; ₅ jeden Pán, jedna víra, jeden křest; jeden Bůh a Otec všech, ten ( nade všemi, skrze všechny a ve všech [ nás ] )."


Je jenom jeden jediný křest. Apoštol Pavel napsal list Efezským křesťanům a jedním z důrazů tohoto listu je výzva k zachování jednoty. Jednoty, která mezi křesťany, mezi skutečnými křesťany, již existuje. Není třeba jí dosahovat nějakým vnějším, formálním způsobem. Tato jednota zde je. A Pavel v našem textu uvádí řadu věcí, které tuto jednotu dokládají – jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh. Existuje pouze jeden jediný křest, který spojuje všechny křesťany, který je vlastní všem skutečným křesťanům, jeden křest, bez něhož si nelze představit žádného spaseného člověka.


A. Křest Duchem svatým

Nyní stojíme před otázkou, o jaký křest se jedná? A Písmo nám na tuto otázku dává naprosto jednoznačnou odpověď:

 • 1. Korintským 12:13: "₁₃ Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít."

Je třeba poznamenat, že Pavel psal církvi, kde bylo mnoho hříchu, nesrovnalostí a problémů. Přesto napsal, že všichni v této církvi byli pokřtěni jedním Duchem. Ten jediný křest, který je vlastní všem křesťanům je křest Duchem Svatým. To je křest, o kterém mluvil Jan Křtitel ve vztahu k Ježíšovi.

Podívejme se teď na několik věcí, které se týkají tohoto křtu – co nám o něm říká Boží Slovo.

1. Zaslíben ve Starém zákoně

Křest Duchem Svatým byl předpovězen ve Starém zákoně:

 • Joel 3:1-2: "₁ Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. ₂ Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha."

Tato slova proroka Joele citoval apoštol Petr během svého kázání v den Letnic, kdy opravdu došlo k vylití Ducha Svatého. Lidé tehdy byli udiveni tím, co se to děje a nechápali to. Jiné zaslíbení najdeme:

 • Ezechiel 36:25-27: "₂₅ Pokropím vás čistou vodou a budete čistí; očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. ₂₆ Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. ₂₇ Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit."

Čistá voda je Slovo Boží, a to asi věděl taky Nikodemus (Jan 3,10)

Byla zde jasná zaslíbení a mohli bychom jich číst ještě mnohem více. Židé jasně rozuměli tomu, že až přijde Mesiáš, tak to bude spojené s darem Ducha, s vylitím Ducha Svatého.

2. Naplněn skrze Krista o Letnicích

Až do příchodu Krista Židé nerozuměli tomu, jak přesně se všechny ty věci stanou. Nový zákon nám to ale vysvětluje velice jasně:

 • Jan 7:36-39: "₃₆ Co znamená to slovo, které řekl: ‚Budete mne hledat, ale nenaleznete mne, a kde jsem já, tam vy nemůžete přijít‘?“ ₃₇ V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. ₃₈ Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “ ₃₉ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ( ti, kteří v něho uvěřili ); dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven."

 • Titovi 3:6 Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, (CEP)


Už jsme si ukázali, že Ježíš Kristus je ten, kdo je zodpovědný za tento křest – On dává svého Ducha. To není práce člověka – nikdo z lidí to nemůže udělat. A jak nám ukazuje 1K 12:13 (jak jsme četli), tento křest je daný všem věřícím.

Kdy k němu dochází? Boží slovo to popisuje takto:

 • Efezským 1:13-14: "₁₃ V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, ₁₄ jenž je závdavkem našeho ( dědictví až do ) vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy."

Duch Svatý byl dán věřícím v okamžiku, kdy uvěřili. Když uvěřili, byli tak pokřtěni Duchem do těla Kristova. Mohli bychom to klidně říci obráceně – když byli pokřtěni Duchem, uvěřili. Nejde oddělit jedno od druhého.


Mluvíme o okamžiku, kdy jsme uvěřili, ale tento okamžik nemusí být nijak jasně daný – nemusí jít nutně o přesnou chvíli v našem životě, kdy bychom mohli říci – to je ten bod. Přesto budeme vnímat nějaké PŘEDTÍM a POTOM. Mezi tím se nachází onen okamžik, který je naprosto zásadní – tehdy jsme byli očištěni a obnoveni Duchem Svatým. Tehdy jsme uvěřili. Krásně je to popsáno v listu Titovi včetně ohromné Boží lásky a milosrdenství, které nám tím Bůh dává:

 • Titovi 3:4-7 Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. (CEP)

A jsou zde patrné ještě další věci – Bůh nás zachránil ze své milosti, ne pro naše zásluhy nebo naší dobrotu. On sám je tím činitelem znovuzrození, které způsobuje svým Duchem, On sám je ten, kdo nás tímto křtem očišťuje a ospravedlňuje.


B. Role Božího slova

Všimněme si, co Duch svatý používá, co je Jeho nástrojem:

Ef 1:13-14 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium

 • Skutky apoštolské 10:44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.

 • Jakubův 1:18 Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy,

 • Efezským 5:26 …aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;

Tento poslední text mluví o Kristu a církvi a není přímým poukazem na znovuzrození nebo křest Duchem, ale je určitou analogií a ukazuje na to, jak Bůh očišťuje svou církev.

Bůh používá své Slovo, Boží Slovo, k tomu, abychom se znovu narodili. Je to Duch Svatý, kdo způsobuje toto nové narození, ale je to Boží Slovo, které zde působí jako nástroj Božího Ducha. Proto tam, kde není Boží Slovo, můžeme jenom těžko mluvit o novém narození a naopak všude tam, kde Boží Slovo zní – a může to být interpretováno jakkoliv, ale když zní Boží Slovo, Boží Duch ho používá a dává lidem nový život. (Nikita)


C. Jeden křest je křest Duchem svatým

Když to shrneme, tak jsme si ukázali některé druhy křtů, které se objevují v Novém zákoně, a ukázali, že existuje pouze a jenom jeden platný křesťanský křest – a to je křest Duchem Svatým. Tento křest je daný všem znovuzrozeným křesťanům, je jim vlastní a bez tohoto křtu nemůžeme mluvit o spasení.


III. Vnější vyjádření křtu Duchem (Mt 28,19-20)

S ohledem na to, co jsme si ukázali, můžeme více rozumět závažnosti otázky apoštola Pavla, kterou dává učedníkům Jana Křtitele – kteří byli Janem pokřtěni ve vodě – s nimiž se setkal před Efezem:

 • Skutky 19:1-6: "₁ Stalo se, že když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel ( hornatým vnitrozemím ) a přišel do Efesu; tam nalezl nějaké učedníky. ₂ Řekl jim: „Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?“ Oni mu odpověděli: „Ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý.“ ₃ Řekl: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „ ( Janovým křtem ). “ ₄ Pavel řekl: „Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.“ ₅ Když to uslyšeli, ( dali se pokřtít ) ve jméno Pána Ježíše. ₆ A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali."

Učedníci uvěřili v Krista, a přestože již byli Janem pokřtěni, tak se dali pokřtít ve jméno Ježíše. Jejich víra byla doprovázena – na tomto místě viditelným – přijetím Ducha Svatého – křtem Duchem Svatým. Proto je i pro nás zásadní ta otázka, kterou zde čteme – přijali jste Ducha Svatého?

 • Římanům 8:9: "₉ Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho."

A my jsme si již ukázali, kdo má Ducha Kristova: Ten kdo slyšel Slovo pravdy, evangelium a na základě tohoto evangelia uvěřil v Ježíše Krista. O takovém Boží Slovo říká, že je spasen, že je součástí Kristovy církve, že byl pokřtěn Duchem Svatým, že má Ducha Kristova.


A. Duchovní realita vyjádřená fyzicky

Jak je to ale se křtem ve vodě? Má nějaké opodstatnění? Má pro nás vůbec nějaký význam? Není to podmínka spásy, ale krok poslušnosti. Dovolte mi, abycho to ilustroval na jednom příkladu z Písma. Když byl Ježíš ukřižován, tak spolu s ním byli ukřižováni také dva lotři. Jeden z nich činil pokání a uvěřil v Ježíše Krista jako ve svého zachránce. A slyšel od Pána slova nádherného zaslíbení:

 • Lukáš 23:43 Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.

Tady byl člověk, který uvěřil, byl spasen, a protože uvěřil, tak přijal Ducha Svatého, nicméně nebyl pokřtěn vodou. Vidíme, že křest vodou není žádnou podmínkou ke spasení.

Podmínkou je víra v Ježíše Krista:

 • Galatským 5:6 V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. (CEP)

Ale pro naše chození s Kristem tady je něco jako svatební obřad – a tím je křest ve vodě.

Je to vnější vyjádření toho, co se stalo uvnitř. Toho, co už tady je. Když se dva lidé zasnoubí, tak to znamená, že jsou uvnitř, ve svém srdci rozhodnuti pro toho druhého a jsou mu naprosto a bezvýhradně oddáni. Ten druhý snoubenec již je jejich partnerem. V naší kultuře a společnosti to už nemá tento význam – dnes se lidé ani neberou natož, aby byli zasnoubeni – jenom tak spolu žijou – spíše víc, než méně nezávazně. Nejsou oddáni tomu druhému, a když se naskytne „něco lepšího“, bez rozpaků se rozcházejí. Ale v židovské kultuře znamenaly zásnuby velmi mnoho. A rozchod v době zásnub byl často vnímán jako rozvod. A svatba byla potom „jenom“ vnějším vyjádřením toho, co se již stalo uvnitř. Byla veřejným svědectvím, že tito lidé jsou si navzájem naprosto oddáni. A podobně je to s křtem. Nemůžeme odhodit křest ve vodě jako něco nepodstatného, protože to tak není. Není to tak z jednoho prostého důvodu – protože Ježíš ustanovil tento křest.


Matouš 28:19-20: "₁₉ Jděte [ tedy ] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého ₂₀ a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [ Amen. ] “


My už jsme si ukázali, že je pouze jeden křest a že se jedná o křest Duchem Svatým. Ukázali jsme si také, že to je Bůh, kdo tento křest vykonává a nemůže ho udělat žádný člověk. Aby tyto verše z Matouše neztratily svůj smysl, potom se musí jednat o křest vodou, který je symbolickým vyjádřením křtu Duchem. Ostatně to vyplývá i ze samotného textu.


B. Křest vodou je křtem věřících


Učedníci mají nejprve vyjít k dalším lidem, z těchto lidí získat další učedníky – tedy ty, kdo uvěří v Ježíše Krista a potom je mají pokřtít. Navenek stvrdit to, co se odehrálo uvnitř. A potom je mají vyučovat. Nejprve tady musí být víra – když je tady víra, tak je to známka, že došlo k novému narození a tedy ke křtu Duchem Svatým a potom má dojít ke křtu ve vodě. To nejsou dvě odlišné věci, ale dvojí vyjádření jediné věci. Je to stejné jako v našem příkladu se svatbou. Jestliže se muž a žena zamilují, tak logickým důsledkem bude svatba, kdy se odevzdají jeden druhému. Logickým důsledkem nového narození je poslušnost Kristu, který chce, abychom tuto svou víru v něj vyjádřili i navenek – ve křtu. Můžeme tedy také říci, že křest je skutečně prvním krokem v následování Krista. Kdo uvěří, ať se pokřtí, říká Boží Slovo. Podívejme se na několik příkladů z Písma, které mluví o tom, kdy byli lidé, kteří uvěřili, pokřtěni.

 • Skutky 2:40-41: "₄₀ A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ ₄₁ Ti, kteří [ radostně ] přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší."

 • Skutky 10:44-48: "₄₄ Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. ₄₅ A ( věřící ze Židů ), kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, ₄₆ neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil: ₄₇ „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého [ tak ] jako my?“ ₄₈ A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu ( Ježíše Krista ). Potom ho poprosili, aby s nimi zůstal několik dní."

 • Skutky 16:13-15: "₁₃ V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě; usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. ₁₄ A poslouchala nás jedna žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatir, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. ₁₅ Když byla pokřtěna ona i její dům, poprosila nás: „Jestliže jste mne uznali za věrnou Pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte.“ A přinutila nás."

 • Skutky 16:30-33: "₃₀ Vyvedl je ven a řekl: „Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ ₃₁ Oni řekli: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.“ ₃₂ A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. ₃₃ I ujal se jich v tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí."

Vidíme, že lidé byli křtěni celkem bezprostředně poté, co uvěřili. Byla tady jediná věc, kterou museli splňovat – nové narození, víra v Ježíše Krista. A ve všech těch případech se zdá, že tady bylo také jasné porozumění tomu, co to je křest. Věříš v Ježíše Krista? Narodil ses nově z Ducha Svatého? Rozumíš tomu, co to je křest? Pokud ano, tak neváhej a dej se pokřtít.

Pokud si nejsi jistý svou vírou, tak utíkej ke Kristu a volej k němu, aby ti On sám dal jistotu a pokoj. Mluv o tom s dalšími lidmi, se staršími sboru nebo s kýmkoliv, ke komu máš důvěru a víš, že ti může v těchto věcech pomoci. Ale pokud si nejste jisti svou vírou, nehoďte to za hlavu. Boží Slovo říká:

 • Židům 3:7-8: "₇ Proto, jak praví Duch Svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, ₈ nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ve dni pokušení v pustině,"

Ale vraťme se ještě na okamžik ke křtu, než toto téma shrneme a uzavřeme.


C. Křest je veřejným vyznáním víry v Krista


Protože je křest vyjádřením toho, co se stalo uvnitř, je důležitým krokem na naší cestě následování Krista. Symbolizuje smrt starého člověka – ponoření do vody – pohřbení spolu s Kristem a symbolizuje vzkříšení nového člověka – vynoření z vody – vzkříšení spolu s Kristem. A je to fyzický, vnější bod, o který se můžu ve svém životě opřít. Přijdou totiž chvíle, kdy budu přemítat o své víře, kdy se mě bude satan snažit zviklat, kdy svět bude chtít ovládnout moje srdce. Tehdy můžu poukázat právě na skutečnost křtu – vědomého vyznání víry před dalšími svědky a mohu se na to pevně postavit. Průkazně jsem navenek vyjádřil to, co se stalo uvnitř. Na tom stojím a odtud se nepohnu.

Podobně když přichází pokušení hříchu, tak mohu říci – já jsem byl pohřben spolu s Kristem, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Byl jsem ponořen do vody, což byl symbol mého ponoření do Krista a do jeho smrti. Tak jsem mrtvý pro pokušení, které přichází. Toto je naše každodenní aplikace křtu ve vodě.


 • Římanům 6:3-7: "₃ Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? ₄ Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, ( vstoupili na cestu nového života ). ₅ Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými ( tím, že jsme mu byli podobni ve ) smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání. ₆ ( A víme ), že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu ( bylo zbaveno sil ) a my už hříchu neotročili. ₇ Vždyť ten, kdo zemřel, je ( zproštěn hříchu )."


Závěr


Vidíme, že křest je vnějším znamením něčeho vnitřního. Co se odehrálo v duchovní oblasti, má být vyjádřeno navenek. To, že se člověk ztotožnil s Kristem, byl spolu s ním pohřben a vzkříšen. Že zemřel sobě, ale žije Kristu. To je smysl křtu. Samotné potopení do vody bez těchto podstatných duchovních událostí nemá žádný smysl. Křest ve vodě není magický úkon, který by s námi něco udělal, ale je to veřejné vyznání Krista a vyjádření touhy po Něm, první krok poslušnosti v následování Pána.

Pokud tímto dnešním slovem promlouval Bůh také k vám, kdo ještě nejste pokřtěni, mluvte o tom se svými staršími. Chceme v poslušnosti následovat Krista. Jestliže tedy vyznáváte Krista jako svého Spasitele, dejte se pokřtít.

A jestliže jste již byli pokřtěni, žijte v této moci a síle, kterou jste přijali skrze víru v Ježíše Krista. Oblékněme se do Krista a choďme ve víře tak, abychom dělali ve všem čest našemu Pánu a Spasiteli. Amen.


Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?

(Římanům 6:3)


Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli."

(Galatským 3:27)


Učení o křtech, co říká Bible? (1. část)

Chtěl bych ještě něco doplnit o křtech, máme ještě další verš o křestu kde říka Ježíš o tom, můžeme to přidat ke křestu na kříže Golgotě

"Oni mu řekli: „Dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici.“ Ježíš jim řekl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?“ Oni mu řekli: „Můžeme.“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete křtěni. Není však má věc, dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednou tam ti, pro které je to připraveno.“" (Marek 10:37-40)

Izaiáš 51:17: "₁₇ Probuď se, probuď, povstaň dcero Jeruzaléma, která jsi vypila z Hospodinovy ruky kalich jeho zloby, do dna jsi vypila kalich závrati."


Jeremiáš 25:15: "₁₅ Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: „Vezmi z mé ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž tě posílám."


MacDonald říká: MT 10,38–39 Pán Ježíš se jich zeptal, jestli jsou schopni pít jeho kalich, čímž měl na mysli své utrpení, a jestli mohou být křtěni spolu s ním, tím měl na mysli svou smrt. Vyjádřili se, že mohou, a on jim potvrdil, že mají pravdu. Budou trpět pro svou věrnost vůči němu; přinejmenším Jakub se stal později mučedníkem (Sk 12,2).

10,40 Potom jim vysvětlil, že čestná místa v království se neudělují nahodile. Bude to podle zásluh. Zde je dobré si uvědomit, že vstup do království je umožněn na základě milosti skrze víru, ale postavení v království se určuje podle věrnosti Kristu

„Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil! Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem; budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni. “" (Lukáš 12:49-53)Otázky k přípravě

Křest je kontroverzní téma a je spousta názorů v církvích. Jsou denominace, které tvrdí, že člověk musí být pokřtěn, aby byl spasen. Jiné podceňují důležitost křtu a odkládají jej a ignorují. Někteří křtí miminka. Některé sekty dokonce dávají křtít za mrtvé. Co není správné?

Vraťme se k jasnému pramenu pravdy, Bibli, a pečlivě nechme zformovat naše myšlenky o křtu! Uvidíme, proč se mají křesťané nechat pokřtít, jaký je význam křtu, jaká je vhodná doba křtu, jaký je nejlepší způsob křtu, co můžeš očekávat, a jak se konkrétně připravit.


A. Proč se mají křesťané nechat pokřtít?

 1. Aby poslouchali to, co nám Ježíš Kristus přikázal (Mt 28,19-20; 1 J 2,3).

 2. Aby napodobovali příklad Ježíše Krista (Mk 1,9).

 3. Aby dali najevo, že věří v Ježíše

( Skutky 18:8: "₈ Představený synagogy Krispus s celým svým domem uvěřil Pánu; také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, ( přistupovali k víře a dávali se křtít ." Sk 18,8).

Všichni křesťané by měli být pokřtěni, ale jenom křesťané by měli být pokřtěni.

 • Proč je odmítnutí křtu vážná věc (Mt 10,32-33)?

Matouš 10:32-33: "₃₂ „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. ₃₃ Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.“"

 • Jaké jsou možné příčiny, proč člověk nechce být pokřtěn?

 • Co máme říci člověku, který věří v Ježíše, ale nechce být pokřtěn?

  • To je neposlušnost proti Bohu

  • Zapírame Ježíše Krista, odmítáme Ježíše


B. Jaký je význam křtu?

 1. Symbolizuje Ježíšovu a naši smrt a zmrtvýchvstání

Kolossenským 2:12: "₁₂ když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru ( v působení Boha ), který ho vzkřísil z mrtvých."; Ř 6,1-11).

 1. Znázorňuje obmytí našeho hříchu

1. Petrův 3:21: "₂₁ Naplnění tohoto předobrazu -- křest -- i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako ( odpověď dobrého svědomí Bohu ), skrze zmrtvých vstání Ježíše Krista,"

 1. Svědčí o osobní víře v Ježíše a životě spolu s ním

Galatským 2:20: "₂₀ Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v ( Syna Božího ), který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne."

Proto křest nespasí člověka, nýbrž je viditelným symbolem a veřejným vyznáním, že člověk už je spasen Ježíšem Kristem. Je to svědectví před Bohem, lidmi a anděly, kterým člověk prohlašuje: „Patřím Kristu.“ Křest je jako zásnubní prsten – je vnějším symbolem vnitřního závazku srdce.


C. Jaká je vhodná doba křtu?

 1. Jakmile se člověk odvrátí od hříchu a uvěří (Sk 2,37-41).

 2. Není moudré, aby nový křesťan odkládal křest, musí jak možná nejrychleji dát všechno do pořádku, aby mohl s čistým svědomím vyznat Pána Ježíše Krista za svého, Pána a spasitelé. (Sk 8,35-38).

 3. Když každý člen v rodině uvěří v Boha, je možné, aby se spolu nechali pokřtít (Sk 16,14-15, 31-33). Nejlepší už v mládí.


Platí křest, který byl před znovuzrozením (duchovním), nebo když byl člověk pokřtěn jako miminko? ( NE )

V ranné církvi křest vždycky ukazoval zpátky na duchovní smrt a zmrtvýchvstání (spasení), které ten člověk už prožil (Sk 19,1-5).


D. Jaký je nejlepší způsob křtu?

 1. Křest v Novém Zákoně byl obvykle prováděn ponořením, jak naznačuje použité sloveso „baptizó“ = ponořit, omýt.

 2. Ježíš byl pokřtěn ponořením (Mt 3,16).

Jan 3, 23: Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam bylo hodně vody; a lidé přicházeli a byli křtěni.

 1. Ponoření také nejlépe symbolizuje ztotoženění s Kristem v jeho smrti a zmrtvýchvstání (Ř 6,4).

 2. Apoštoly byl taky pokřtěn ponořením a křestili ostatní taky ponořením.


E. Co můžeš očekávat?

 1. Požehnání – bližší poznání Ježíše Krista

Filipenským 3:10: "₁₀ a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti,"

Matouš 10:32-33: "₃₂ „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích.

 1. Další ujištění, že patříš Bohu (Mt 10,32-33).

 2. Členství. Máš práva a povinnosti (o tom někde jinde)

Skutky apoštolské 2:40-41 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

 • Každý sbor má nějaký rád, nebo vyznání víry, jen proto aby byl pořádek ve sboru.

 1. Pronásledování

(Mt 10,34-39 a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘.).


F. Jak se konkrétně připravit?

 1. Ujasnit si, že jsi spasen vírou v Ježíše (Ef 2,8-10) a

 2. Skomej že nežiješ v hříchu (lež, pýcha, nečisté myšlenky, hněv, pomluvy…)

Skutky 15:28-29: "₂₈ Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti: ₂₉ zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdrávi.“"


Efezským 4:17,20-32: "₁₇ Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli. … ₂₀ Vy však jste se ( o Kristu takto neučili ), ₂₁ pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, ₂₂ že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, ₂₃ obnovovat se duchem své mysli ₂₄ a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. ₂₅ Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy ( téhož těla ). ₂₆ ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. ₂₇ Nedávejte místo Ďáblu. ₂₈ Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá [ vlastníma ] rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. ₂₉ Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž ( jen takové, které je ) dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. ₃₀ A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. ₃₁ Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. ₃₂ Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a ( odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil ) vám."

 1. Modlit se, abys měl požehnání Boží.


 1. Vezměte si sebou čisté převlečení (bílou blůzu nebo tričko a spodní tričko), sandály a osušku.


 1. Připrav si a napiš krátké svědectví o znovuzrození (podle následující osnovy).

  1. Jak ses stal křesťanem.
  1. Jaké změny se staly?
  1. Co se učíš z Božího slova?
  1. Proč se chceš nechat pokřtít?
 1. Napiš a nauč se zpaměti Galatským 2,20.


Křesťanský sbor Kladno, živé vysílání

Pavel Štětína: říká svědectví jak poznal Boha. Skutky 16,30-32

Vasil Gažik: Marek 6,53-5

Willi Fröse: Bůh mluví k nám skrz mor, a povzbuzuje nás že on má moc nade vším. Amos 4; Žalm 91; 2 Paralipomenon 7,12-22

Křesťanský sbor Kladno, živé vysílání